Illustration: Kristina Hambitzer

Delaktiviteten Young-n-bike har på olika sätt jobbat med att öka cyklingen och trafiksäkerheten bland barn och unga i Öresundsregionen. Utgångspunkten för projektets aktiviteter har varit parternas kunskap och tidigare erfarenheter av att jobba med dessa frågor, och detta har kompletterats av en studie om barn och cykling på båda sidor av sundet som genomförts av Högskolan Kristianstad. Projektets parter har utvecklat ett antal gemensamma koncept för att uppmuntra fler barn och unga till att ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter på cykel. Koncepten har sedan testats av en eller flera av projektets parter. Inom Young-n-bike har det även tagits fram material som skolpersonal respektive fritidsledare kan använda sig av för att öka intresset för cykling och säkert trafikbeteende bland elever respektive föreningsmedlemmar.

Syfte
Delaktivitetens syfte har varit att uppmuntra barn och ungdomar att cykla, och att i samarbete med skolor och fritidsklubbar informera och öka medvetenheten om trafikregler, säkerhet och cykling.

Mål
– Etablera nya, och fortsätta utveckla redan existerande, samarbeten med skolor och fritidsklubbar
– Ta fram informationsmaterial som ökar intresset för att undervisa om cykling och trafiksäkerhet, samt ger verktyg för detta arbete
– Göra påverkansinsatser för att öka andelen unga cyklister och att skapa förutsättningar för att cyklingen sker så säkert som möjligt.

Genomförda aktiviteter


Erfarenhetsutbyte och studiebesök

Delaktivitetens parter har bestått av Helsingborg, Helsingör, Kristianstad, Köge, Köpenhamn, Malmö, Hållbar Mobilitet Skåne och Högskolan Kristianstad. Utmaningarna att öka cykling bland barn och unga är i stort sett detsamma för danska och svenska kommuner men vi arbetar under skilda förutsättningar och med olika angreppssätt. Därför har parterna haft mycket att lära av varandra och det Öresundsövergripande erfarenhetsutbytet har varit centralt under hela projekttiden. Ett nätverk för fortsatt utbyte efter projektets slut är initierat.

Under projekts gång har vi delat med oss av våra olika koncept och arbetssätt på gemensamma möten och studiebesök. Vissa av parterna har haft intresse av ett fördjupat utbyte, exempelvis Köge och Kristianstad som hade ett samarbete kring Bilfrie skole och mobila trafikbanor.  Många gånger har erfarenhetsutbytet inneburit att helt nya projekt startats upp. Exempel på detta är Helsingörs och Helsingborgs gemensamma deltagande i cykeltävling Jorden rundt på 80 dage och Lunds satsning på klassuppsättning av lånecyklar.

Workshop
Inom Young-n-bikes deltagare fanns mycket erfarenheter om hur det är att uppmuntra skolan att jobba aktivt med trafik och cykling. En workshop anordnades för att skapa ett forum för att på djupet utbyta erfarenheter med fokus på både möjligheter och utmaningar. Under workshopen diskuterades bland annat förutsättningar, nationell och kommunal ansvarsfördelning, arbetssätt, infrastruktur, synsätt och framtidsvisioner. Arbetet mynnade ut i en samsyn om att ramen för trafikundervisning är livskunskap och hållbar utveckling. Det är viktigt att fokusera på det positiva som att barnen med bra trafikträning blir mer självständiga och själva kan ta sig mellan olika målpunkter. En fråga som kvarstod efter dagen var hur man utifrån kommunens förutsättningar bäst skapar engagemang och utvecklar samarbeten med skolor, idrottsföreningar, föräldrar och andra viktiga aktörer. Gruppen konstaterade att vi som jobbar med frågorna i kommunerna borde träffas och nätverka regelbundet för att diskutera och utveckla arbetssätt med mera.

Studie
Under hösten 2010 och våren 2011 genomförde Högskolan Kristianstad en studie om hur barn och unga samt deras föräldrar cyklar. Undersökning är den första i sitt slag och analyserar olika faktorer utifrån såväl barns som föräldrars perspektiv och specifikt föräldrars betydelse för barns cyklande. Slutsatser är bland annat att det är avgörande att främja föräldrars positiva attityder till cykling, eftersom studien visar att om föräldrarna cyklar så gör också barnen det. För barnen är dessutom cykeln inte bara ett sätt att transportera sig, utan även en social aktivitet.

Cykeln, en del av träningen – pilotprojekt i Lund
Avdelningen för folkhälsa, miljö och säkerhet på Lunds kommun genomförde, i samarbete med kommunens informationsavdelning, tryckeri och lokala idrottsprofiler, en affischkampanj under våren 2012. Satsningen gick ut på att sprida affischer i idrottshallar och till platser där ungdomar i åldern 13-20 år brukar uppehålla sig, exempelvis fritidsgårdar. På affischerna fanns foto på kända, lokala idrottsprofiler tillsammans med ett uttalande om det positiva med att cykla.

Kampanjen följdes upp genom en enkel utvärdering som visar på ett positivt mottagande. Speciellt bra respons kom från de klubbar med anknytning till de fotograferade idrottsprofilerna. Så nu när Lund planerar ny kampanj våren 2013 kommer intresserade klubbar kunna vara med från början. Kanske hela lag vill vara med och lyfta fram cykeln som en del av deras sport?

Kampanjkonceptet kan lätt anpassas till andra kommuner och finns tillgänglig för projektets parter.

Samarbete med Scouterna
Kristianstads kommun har i samarbete med de svenska och danska scouterna tagit fram 20 scoutaktiviteter med fokus på cykling. Syftet har varit att fylla på scouternas aktivitetsbank med roliga och intressanta cykelaktiviteter. Exempel på dessa är cykelmemory, utflykter till Helsingör respektive Helsingborg, cykelorientering, cykelstoppdans, ringcykling med mera. Många av aktiviterna är inspirerade av danska Cyklist Forbundet, www.cykelleg.dk.

Pedagogiskt material
Bland Young-n-bikes parter fanns redan tidigare bra material om hur man på olika sätt undervisar om trafik och cykling i olika årskurser. Inom Öresund som cykelregion har detta material satts ihop i en mer samlad struktur och anpassats för att bli mer överskådligt och lättillgängligt för lärarna. Materialet har även kompletterats med övningar kopplade till bilder framtagna inom delaktivteten Campaign-n-bike. Det pedagogiska materialet lanseras under våren 2013 på webbsidan www.trafikifokus.se och www.trafikifokus.dk. Material kan användas av projektets parter i sin helhet eller i utvalda delar. Det kommer att uppdateras gemensamt och utvecklas vidare genom feedback från lärare.

Materialet består av:
– faktahäfte där läraren hittar information om barns förutsättningar, hur trafikundervisning kopplas till läroplan, praktiska tips vid utflykt eller undervisning i trafikmiljön samt trafikregler
– årskursanpassade häften med övningar utifrån olika teman
– arbetsmaterial till övningarna
– information till föräldrar för att göra dem uppmärksamma på att deras barn lär sig om trafik i skolan.

Trafik!
Trafik! är ett brädspel utvecklat inom Öresund som cykelregion. Spelet är ett kul sätt att träna på sina trafikkunskaper för elever i årskurs 4-6. Spelarna ska hämta upp sina kompisar när de går eller cyklar till skolan. På vägen händer det en massa saker så det gäller att ha koll på hur man beter sig i trafiken och undvika eventuella faror. Den som först hämtat alla sina kompisar dessutom svarat rätt på trafikfrågorna vinner.

Eleverna lär sig bland annat vad som är viktigt att tänka på när man går över en gata, vilken sida av cykelbanan som man cyklar på och hur man bäst syns i mörkret. Spelet finns i både en svensk och dansk version.

TrafikPanik
Översättning av spelregler till brädspel utvecklat av Köpenhamns kommun. Spridning av spel till övriga kommuner som deltar i Öresund som cykelregion.

Studie: Barns cyklande på båda sidor om Öresund >>
Exempel på affisch: Cykla till träningen >>
Mer infromation om TrafikPanik, lärarhandledning och regler >>
Information om Jorden runt på 80 dagar >>

Det pedagogiska materialet lanseras i mars 2013

Se slutprodukter från alla delaktiviteter här >>