Bakgrund
Cykel och kollektivtrafik är en utmärkt kombination där de båda transportslagen kompletterar varandra på ett fint sätt. Det handlar dels om att kunna parkera cykeln vid hållplatser och på kollektivtrafikknutpunkter och dels om att kunna ta med cykeln på kollektivtrafiken.

Några punkter som utmärker bra cykelparkeringar är  bland annat närhet till målpunkten, möjlighet att kunna låsa fast cykeln och tillräckligt med platser. Om cykelparkeringarna inte planeras på ett bra sätt kan det lätt bli ett kaos som inte bara påverkar cykeltrafiken utan hela bytespunktens funktion i stort.

I Regionen finns det olika regler för att kunna ta med cykel på kollektivtrafiken. På tågen kan man alltid ta med cykel i mån av plats. På S-togen och lokalbanen på norra Själland är det gratis, men annars köper man en cykelbiljett. På bussarna får man ibland ta med cykel så det kan vara bra att kontrollera i förväg. På förjorna i regionen är det kostnadsfritt att ta med cykel.

Ride n bike
Inom delaktiviteten Ride-n-bike ingick det i uppgifterna att se hur cykel bättre kan kombineras med kollektivtrafik, dels genom parkering vid bytespunkterna och dels genom att ta med cykeln på bussen eller tåget. Målet var att stärka cykeln och kollektivtrafikens samlade konkurrenskraft mot bilen.

Under projekttiden arrangerades en större konferens om cykelparkeringar, en workshop om vikcyklar och en workshop om att kombinera cykel och kollektivtrafik. Mindre utredningar gjordes och informationsmaterial om de olika reglerna för att ta med cykel på bussar, färjor och tåg i regionen. En viktig del var också löpande samtal som fördes med andra aktörer som exempelvis kollektivtrafikhuvudmän. Dessutom gjordes studiebesök i de kommuner som var parter i denna delaktivitet för att se på förutsättningar och pågående arbete.

Resultat
Resultat från studiebesöken, seminarier och workshops finns samlade i rapporten Bike ’n’  ride – Exempel från Öresundsregionen på samarbeten mellan cykel och kollektivtrafik. En liten guide riktad till resenärer har även tagits fram. Den beskriver vilka regler som gäller i regionen för att ta med cyel på kollektivtrafiken. Båda trycksakerna finns på både svenska och danska.

Slutrapporten på danska >>
Slutrapporten på svenska >>
Kombinér cykelen med den kollektive trafik >>
Kombinera cykeln med kollektivtrafiken >>