Ett sammanhängande cykelvägnät
Genom arbetet i delaktivitetsgrupperna har det visat sig att det finns ett behov av att utveckla ett sammanhängande cykelvägnät i Öresundsregionen som binder samman regionens olika delar och angränsande regioner. På så vis kan vi höja cykelns status och förbättra kopplingen till andra transportmedel långsiktigt öka turist-, fritids-, och arbetscyklingen i Skåne och Själland och skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av cykelvägnätet i regionen

Det började med en inventering
För att kunna ta fram en cykelkarta och en reseplanerare har vi behövt inventera cykelsystemet och lägga in detta i Nationella Vägdatabasen, NVDB. Under detta arbete inventerade vi även brister och saknade länkar utifrån olika målgruppers krav. En cykelpendlare eller en cykelturist har ofta olika krav och önskemål. Detsamma gäller förstås också för den som kör lådcykel, velomobil, tandem etcetera

På svensk sida har Trafikverket gjort en inventering av befintliga cykelleder i Skåne. Lederna har lagts i en databas som knutits till NVDB. Databasen är mycket viktig, både för att kunna söka ut en önskad rutt  i reseplaneraren och för att ta fram cykelkartor.

Vägvisningssystem för cykelleder
Sverige har till skillnad mot Danmark hittills saknat nationell klassificering och riktlinjer för utmärkning av cykelleder.  Under projektperioden har ett arbete påbörjats för att ta fram ett vägvisnings-system för cykelleder för turism och rekreation i Sverige. Arbetet har letts av Trafikverket Region Syd. Öresund som cykelregion har haft en nära koppling till det nationella projektet genom att projekt-ledaren Patrick Leijon har deltagit i projektgruppen.

Ett system har tagits fram för hur leder ska klassificeras där förslaget är att dela in de svenska lederna i nationella och regionala leder. På så sätt finns det också en samstämmighet i koncepten på svensk och dansk sida. Dessutom finns det ett utarbetat förslag  på kvalitetskriterier för turist- och rekreationscykelleder, krav på trafiksäkerhet i infrastrukturen men också  att det ska finnas en ledhuvudman som ansvarar för kvalitetssäkring och tillhandahåller informationsmaterial.

I Danmark har Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, gjort en planlægning og afmærkning af cykelruter. I Danmark har man arbetat med detta under lång tid då man tagit fram Nationale Cykelruter och arbetat med att utveckla Öresund runt.

Dialog under projektets gång
Dialogmöten hölls i projektets inledning med samtliga skånska kommuner. Målet med dessa möten var att utveckla besöksnäringen. Workshops genomfördes med fokus på utveckling av cykelturismen, där rutter och besöksmål pekades ut. Det som framkom på dessa workshops är input till såväl cykelkortet som reseplaneraren.

Vi har även haft en dialog med det tyska cyklistförbundet ADFC angående deras certificeringskrav på Bett&Bike, Cykelvänliga Campingplatser och Cykelvänliga Restauranger, med önskan om att få ett liknande system i Öresundsregionen.

Samtal har kontinuerligt hållits med svenska och danska cykelorganisationer, däribland Dansk Cyklistforbund, svenska Cykelfrämjandet och Föreningen Frie Fugle.

Cykelkort över Öresundsregionen.
Delaktiviteten har tagit fram ett antal kartprodukter, både på regional och på lokal nivå. Tillsammans utgör dessa ett paket som kan erbjudas både till cykelturister som vill besöka Öresundsregionen och till rekreationscyklister. Kartorna är cykelkort över Öresundsregionen, gemensam cykelkarta över Helsingborg och Helsingör och ett cykelkort över Roskilde Kommune

Kartan över hela regionen  visar cykelleder rekommenderade för cykelturism och rekreativ cykling i Öresundsregionen. I kartan lyfts speciellt Fjärilsleden/Sommerfugleruten fram. Denna led knyter ihop hela Öresundsregionen. Den anknyter på den svenska sidan till flera andra pågående ledprojekt medan den på dansk sida kopplar ihop befintliga nationella och regionala ruter med Öresund. Cykelkortet distribuerades under sommaren 2012 till alla kommuner och turistbyråer i Öresundsregionen.

Reseplaneraren växer fram
Vi valde att arbeta med tillgänglighet via webben och att bygga upp reseplaneraren på ett sätt som hittills varit ovanligt. Genom att utgå från det material och den information som redan finns tillgänglig och som uppdateras regelbundet av väghållarna skulle reseplaneraren kunna leva vidare och utvecklas efter projektets slut. I inventeringen av marknaden upptäckte vi att det var något man missat i flertalet fall. Då blir kostnaderna höga för underhållet av informationen eller så minskar intresset för planeraren eftersom den blir gradvis mindre tillförlitlig.

Genom att använda en nationell standard för informationen täcker planeraren dessutom in alla skånska kommuner.

En annan önskan var att cykelreseplaneraren skulle kopplas ihop med kollektivtrafiken för att på så sätt göra det möjligt att kombinera cykelresan med en kollektivtrafikresa. Det möjliggör för cyklisten att öka sin räckvidd men också att kollektivtrafik-resan får en bekvämare inramning.

Det visade sig att kombiresor borde vara möjligt att utveckla under Skånetrafikens reseplanerarparaply. Här fanns alltså en möjlighet att koppla på Hela resan-konceptet.  Med Skånetrafiken skulle också kopplingen till den danska Rejseplanen finnas och kunna utvecklas vidare mot Europa via EU-spirit samarbetet.

En annan fördel blev att på köpet fick cykelreseplaneraren tillgång till ett jättelikt plats- och adressregister som även det redan uppdateras kontinuerligt. Skånetrafikens reseplanerare är alltså motorn i cykelreseplaneraren och redan nu (december 2012) kan man prova att använda en betaversion på deras ordinarie webbsida. Den kommer inom kort att uppdateras till att omfatta även kombiresor.

Ett starkt önskemål fanns att skapa ett mer cyklistvänligt gränssnitt, framför allt för ”rena” cykelresor, ofta lokala. I projektets resultat finns därför också en webbsida som är speciellt anpassad med dra-och-släpp-funktioner för start-, mål- och viapunkter. Dessutom finns en funktion som gör det möjligt att spärra vissa punkter som cyklisten vill undvika. För att kunna välja vilken typ av resväg man vill ha finns alternativen ”snabbaste” och ”lämpligaste” och för den som vill kunna beräkna sin ankomsttid finns olika alternativ för vilken typ av cyklist man är.

Cykelreseplaneraren kommer att underhållas och utvecklas via ett redan etablerat samarbete i Trafiken.nu. Beroende av hur mycket information som kommuner och Trafikverket lämnar till NVDB om sina cykelvägar kommer möjligheterna att utveckla fler funktioner att öka.

Cykelkartan över öresund >>