Ökad medellång cykling
Utgångspunkten för delaktiviteten Commute-n-bike har varit att arbeta med att öka cyklingen även på medellånga distanser, vilket har definierats som 5-20 km. Öresundsregionen är en tätbefolkad region och kan vi få de som cyklar till vardags att pendla lite längre sträckor är potentialen för att öka cyklingen därför mycket stor.

För att förbättra cykelpendlingen på medellånga distanser har vi främst arbetat med två separata spår: Marknadsföring och kampanjer med fokus på cykelpendlare och koncept för att utveckla högklassiga pendlingsvägar

Vad är supercykelvägar?
Supercykelvägar och liknande koncept finns utvecklade i många länder. Även om begreppen är olika finns det ett antal gemensamma nämnare för dessa, nämligen att det både handlar om att utveckla en infrastruktur för hög komfort, framkomlighet och säkerhet samt att arbeta med grafisk profil och kampanjer för marknadsföring.

Inom Københavns Hovedstadsområde finns det ett kommunöverskridande samarbete med 22 kommuner. Det här gränsöverskridande samarbetet har varit en mycket viktig framgångsfaktor i det långsiktiga arbetet med konceptet Cykelsuperstier. Fokus i detta koncept ligger på tillgänglighet, genhet, komfort och attraktivitet.

Begreppen Supercykelvägar och det närbesläktade Cykeltrafikleder uppmärksammades under projektet på flera håll. Den största massmediala uppmärksamheten uppstod kring framtida planer på att förbättra cykelvägen mellan Malmö och Lund.

En workshop anordnades våren 2011 med intresseorganisationer och cyklister som cyklar på sträckan Malmö-Lund för att fånga upp brukarnas synpunkter. Det genomfördes samtidigt pendlarintervjuer, där pendlarnas situation lyftes fram.

Dessa olika undersökningar gav en bred bild av vilka frågor som är viktiga för den framtida planeringen av cykelvägar för pendling.

Eftersom det fanns ett behov inom delaktiviteten på att ge ett svar på frågan ”Vad är en supercykelväg?” drogs två separata arbeten igång. Det ena av dessa var en anordnandet av en konferens inom ämnet, det andra var framtagandet av en rapport med fokus att komma närmare en enhetlig definition och konkretisering av begreppet.

Konferens 13 september
Den 13 september 2012 anordnades en konferens på temat ”Vad är en supercykelväg?” Konferensen lockade deltagare från hela Öresundsregionen och andra delar av Sverige och Danmark. Inbjudna var förläsare från norska TÖI, Transport for London, sekretariatet för cykelsuperstier samt nederländska Goudappel Coffeng.

”Hur gör vi cykeln mer attraktiv för pendlare?”, var en nyckelfråga på denna konferens, men även om pendlarna stod i fokus på många sätt, betonade flera grupper att supercykelvägarna måste göras användbara och inbjudande för alla. En annan fråga som återkom var vikten av att komma igång med projekt, trots att optimala förutsättningar saknas; ekonomiska, geografiska eller andra.

Det finns en balans mellan att möta alla krav man bör ställa på en supercykelväg, och att få något gjort. En angränsande fråga gäller om fokus ska ligga på själva infrastrukturen (med genomgående hög kvalitet för hög hastighet, säkerhet och bekvämlighet), eller cyklistens tillfredsställelse med hela resan, från dörr till dörr. Sammanfattningsvis stärktes den tidigare insikten om att konceptet supercykelvägar är lika mycket en fråga om kommunikation och marknadsföring som en infrastrukturfråga.

Se presentationerna här >>

Cykelexpressrutter introduceras
Koucky & Partners fick i uppdrag att ta fram en rapport för att arbeta med en kunskapsöversyn och förslag till definition för supercykelvägar. I rapporten finns en litteraturgenomgång och omvärldsanalys kring de olika liknande koncepten. När begreppen bryts ner mer i detalj skiljer de sig dock åt mellan olika länder och regioner. Även benämningen varierar, en del lägger betoning på ”express” för att påvisa hastighet och framkomlighet medan andra använder det mer generella ordet ”super”.

I denna rapport föreslås benämningen cykelexpressrutt för att tydligt betona framkomlighetsaspekten och en funktionsbeskrivning som definierar vilka egenskaper rutten bör ha för användaren. Krav på utformningen baseras sedan på funktionsbeskrivningen. Den ansatsen innebär att den exakta utformningen av en cykelexpressrutt kan variera mellan olika avsnitt, så länge funktionskraven för rutten som helhet inte äventyras. Förslaget är att en medelhastighet om 20 km/h ska kunna hållas på hela rutten.

Cykelexpressrutter är motiverade när de knyter ihop viktiga målpunkter och ger betydande vinster i minskad restid, säkerhet och trygghet för ett stort antal potentiella nyttjare. För att stötta utvecklingen av cykelexpressrutter rekommenderas en enhetlig, nationell definition av vad som avses med begreppet,  med tydliga minimikrav som ska vara uppfyllda innan en rutt ska få kallas för cykelexpressrutt. Vidare rekommenderas en enhetlig skyltning och profilfärg.

Cykelexpressrutter – en kunskapsöversyn och förslag till definition >>

Kampanjen ”Pendla med cykel”
Inom projektet har ett koncept tagits fram för att marknadsföra medellång cykelpendling. Kampanjen ”Pendla med cykel” syftar till att lyfta fram fördelar med att cykelpendla baserat på pendlarnas egna erfarenheter – att det är snabbt, flexibel och billigt, och att man får motion och egentid på väg till och från jobbet. Förutom att lyfta fram cykelpendlingens fördelar kan kampanjkonceptet användas till att exempelvis visa på hur lång tid det tar att cykla olika sträckor, ge tips för den som är sugen att testa på att cykelpendla, uppmärksamma pendlare om passande cykelvägar och uppmuntra de som redan pendlar idag. Konceptet kan också användas med syfte samla in synpunkter från cykelpendlarna och upplysa om hur de enklast felanmäler. Kampanjen körs med fördel i anslutning med att kommunen förbättrar standarden på den aktuella cykelvägen och åtgärdar uppenbara brister.

I projektets regi har ett kampanjkit tagits fram, bestående av skyltar, cykelprofilering, ”beachflaggor” och profilkläder. Detta kit finns till förfogande för bruk av projektets parter. Mall på kartbroschyr med och tryck för profilprodukt kan lätt anpassas av kommunen efter behov. Konceptet testades på stråket Malmö-Lund under 7-11 maj 2012.

En utvärdering genomfördes sex månader efter kampanjen bland berörda hushåll på sträckan mellan Malmö och Lund. Resultaten visar att 60 procent av de tillfrågade uppmärksammade kampanjen. Många lade märke till den genom kartbroschyren som de fått i brevlådan, men vid sidan av utskicket var också kampanjcyklisterna och skyltarna uppmärksammade inslag. Undersökningen visar att kampanjens budskap om cykelpendlingens många fördelar nått fram till målgruppen. Värt att notera är att hela 17 procent säger sig blivit positivare till cykelpendling efter kampanjen och eventuellt kan tänka sig att börja cykla alternativt cykla mer.